INŠTITUTI

Inštitut za avtomatiko

Inštitut za avtomatiko kot samostojna raziskovalno-izobraževalna enota s svojim delovanjem pokriva celotno področje avtomatike v elektrotehniki. Glavni poudarek je na raziskovalnem delu, ki ga želimo v čim večji meri usmerjati na področja industrijskih okolij, ki so zanimiva za gospodarstvo. S tem prispevamo svoj delež k njegovemu razvoju in modernizaciji, širjenju novih znanj in njihovi implementaciji v realnem svetu. Hkrati preko pedagoškega dela prenašamo svoje znanje na študente in s tem ustvarjamo bazo bodočih kadrov, ki jih gospodarstvo potrebuje.
Inštitut za avtomatiko sestavljajo trije laboratoriji, kar omogoča doseganje boljših raziskovalnih dosežkov na specifičnih področjih, ki jih vsak laboratorij pokriva.
Spletna stran: http://au.feri.um.si/


Inštitut za elektroniko in telekomunikacije

Inštitut za elektroniko in telekomunikacije izvaja znanstvenoraziskovalno in razvojno delo na področju elektronike in komunikacijskih tehnologij ter skrbi za izvajanje izobraževalnih programov v okviru univerzitetnih in visokošolskih študijskih programov Elektrotehnika in Telekomunikacije.

Znanstvenoraziskovalno delo na področju temeljnih raziskav poteka v okviru temeljnega raziskovalnega programa Napredne metode interakcij v telekomunikacijah, razvojne in aplikativne raziskave pa v okviru več domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov. Z izvajanjem aplikativnih projektov prenaša znanje v slovensko in tujo industrijo.
Spletna stran: ietk.feri.um.si


Inštitut za informatiko

Inštitut za informatiko izvaja raziskave na področju informatike – informacijskih sistemov, rešitev in storitev, ki temeljijo uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Inštitut za informatiko je na UM FERI nosilec izobraževanja na teh področjih, predvsem dodiplomskih in podiplomskih programov ITK (Informatika in tehnologije komuniciranja), vpet pa je tudi v izvajanje drugih programov na FERI, v največji meri v program Medijskih komunikacij.

Sodobna družba temelji na uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Učinkovitost njihovega izkoriščanja je v precejšnji meri odvisna od uspešnega združevanja in uporabe tehnično-tehnoloških in tudi poslovno-organizacijskih znanj ter veščin. Študij informatike oz. informatike in tehnologij komuniciranja zato razen nekaterih temeljnih znanj, skupnih računalništvu in informatiki (npr. računalniška omrežja, algoritmi, operacijski sistemi, programiranje in podatkovne baze), zagotavlja poglobljena znanja s področij zasnove, načrtovanja in implementacije informacijskih sistemov, strateškega planiranja informatike ter organizacije informatike. Pridobljena znanja omogočajo uspešno vodenje projektov in uporabo sodobnih metodologij razvoja ter prenove informacijskih sistemov. Osnovno poslanstvo informatikov je zagotoviti izhodišča za sprejemanje (boljših) poslovnih odločitev tudi na osnovi modeliranja, posodobitve in izboljšanja učinkovitosti poslovnih procesov. Pri tem je smiselno temeljiti na obstoječih spoznanjih, referenčnih modelih in apliciranju metod ter tehnologij za upravljanje znanj. Prepoznavanje pomena sistematičnega pristopa, uporaba standardov in vzpostavitev sistemov kakovosti se odražajo tudi v boljših informacijskih ter poslovnih rešitvah. Pomen varnosti in zaščite informacij izhaja že iz značilnosti sodobnega poslovanja – odprtosti in povezljivosti. Poleg tehnoloških vidikov integracije pa mora biti informatik sposoben obvladati tudi razkorak med informacijskimi tehnologijami in različnimi skupinami uporabnikov. Svojo povezovalno vlogo informatik udejanja z uporabo znanj in veščin s področja metod ter tehnologij komuniciranja ter skupinskega dela, pri tem pa se zaveda vse večjega vpliva, ki ga imajo vedno bolj izpopolnjene tehnološke zmožnosti na družbeno dogajanje.
Spletna stran: ii.feri.um.si


Inštitut za močnostno elektrotehniko

Inštitut za močnostno elektrotehniko ima izrazit multidisciplinaren značaj, kar se odraža tako na raziskovalnem kot tudi na pedagoškem področju. Elektroenergetski objekti so namreč v večini primerov zelo kompleksni, zato pri svojem načrtovanju, optimiranju, gradnji, vodenju in vzdrževanju poleg znanj s področja elektrotehnike zahtevajo tudi širok nabor različnih znanj iz drugih področij tehnike, kot so na primer računalništvo, informatika, strojništvo in gradbeništvo, kakor tudi povsem specifičnih netehničnih znanj s področja upravljanja in ekonomije. Inštitut za močnostno elektrotehniko ta znanja zagotavlja ob podpori petih laboratorijev in številnih zunanjih sodelavcev, ki se v delo vključujejo po potrebi.

Inštitut za močnostno elektrotehniko je raziskovalno – izobraževalna organizacijska enota, kjer se zaposleni praviloma pojavljajo v dveh vlogah in sicer kot raziskovalci, ki opravljajo najrazličnejše raziskovalne projekte in kot učitelji ali asistenti, ki skrbijo za izvajanje študija močnostne elektrotehnike na prvostopenjskem dodiplomskem visoko strokovnem in univerzitetnem programu, drugostopenjskem magistrskem programu ter na doktorskem študiju. Osebju inštituta se na podlagi referenc in znanj priznavajo kompetence, ki mu v ostri konkurenci na slovenskem in tujih trgih omogočajo pridobivanje najrazličnejših raziskovalnih in razvojnih industrijskih projektov.

S prenosom raziskovalnih spoznanj v izobraževalni proces na vseh ravneh je hkrati zagotovljeno tudi učinkovito posodabljanje učnih vsebin in študijskih programov. Sodelavci se zavedajo, da so jamstvo za nadaljni razvoj samo vrhunski in odmevni raziskovalni rezultati, ki niso omejeni na majhno slovensko področje.
Spletna stran: ime.feri.um.si


Inštitut za računalništvo

Inštitut za računalništvo je bil ustanovljen leta 1993 kot naslednik Katedre za računalništvo, ki je bila ustanovljena leta 1980, ko smo v študijski program Elektrotehnika vpeljali izbirni modul Računalništvo in informatika. Uspešno smo opravljali strokovne in raziskovalne naloge ter k sodelovanju privabljali vse več mladih znanstvenikov. Svetovni razvoj računalništva pa je narekoval potrebo po lastnem študijskem programu. V študijskem letu 1984/85 smo tako pričeli z izvajanjem 8-semestrskega študijskega programa Računalništvo in informatika, ki se je leta 1993 preoblikoval v 9-semestrski študij. V študijskem letu 2007/08 smo študijske programe temeljito prenovili v skladu z bolonjskimi smernicami. Hiter razvoj računalniške stroke tako uspešno prenašamo na študente. V 35 letih smo prerasli v največji inštitut na UM FERI z odličnimi raziskovalnimi rezultati. Na začetku je bilo zelo težko, uspeh je bila že konferenčna objava, danes pa objavljamo v najuglednejših znanstvenih revijah, smo recenzenti in uredniki revij ter izvajamo raziskave domačih in tujih financerjev.
Spletna stran: cs.feri.um.si


Inštitut za robotiko

Inštitut za robotiko izvaja temeljne in aplikativne raziskave na področjih raziskovanja in gradnje robotskih sistemov, avtomatizacije proizvodnje, senzorskih sistemov, teorije regulacij, modeliranja, identifikacij, računalniškega vodenja procesov, industrijske robotike, servosistemov, robotskih krmilnikov in regulacijskih sistemov v realnem času. 

Razvijamo napredne regulacijske algoritme za nadzor položaja, hitrosti in navora za uporabo različnih vrst električnih izvršilnih členov in konstrukcij robotskih mehanizmov. Neprestano razvijamo in gradimo nove učne pripomočke za doseganje višje kakovosti pedagoškega procesa in za seznanjanje študentov z najnovejšimi tehnologijami.
Spletna stran: iro.feri.um.si


Inštitut za matematiko in fiziko

Pedagoška dejavnost članov IMF obsega predavanja in vaje iz matematike in fizike na vseh študijskih smereh Fakultete.  
• Matematični predmeti zajemajo področja matematične analize, linearno algebro, diskretno matematiko, numerično analizo, verjetnostni račun in diferencialne enačbe.
• Fizikalni predmeti pokrivajo klasično fiziko in kvantno teorijo.

Raziskave članov IMF so posvečene naslednjim področjem: analitična mehanika, funkcionalna analiza, linearna algebra, teorija grafov, dinamični sistemi, teoretična fizika.
Spletna stran: mp.feri.um.si


Inštitut za medijske komunikacije

Inštitut medijskih komunikacij zaposluje ljudi različnih profilov in uspešno sodeluje z zunanjimi sodelavci iz različnih dejavnosti. Študentom je tako posredovano raznoliko in sodobno znanje. Inštitut sodeluje tudi v različnih projektih, tako da imajo študenti možnost, da v realnem okolju preizkusijo in nadgradijo svoje znanje.
Spletna stran: medijske.feri.um.si

O avtorju / Žiga Novak

%d bloggers like this: